Rezať, alebo nerezať?

Spravil Pán Boh človeka takého akého ho chcel mať, alebo chcel, aby si preň odrezal kus tela?

Všetkým, ktorých pri narodení poznačili.
Všetkým, ktorí sa chystajú na obriezku.
Všetkým, ktorí by najradšej povinne obrezali celý svet.
Všetkým, ktorí menia svoje telo.
Všetkým, ktorí váhajú nad opravou svojich nedokonalostí.

Toto je skrátená argumentácia k článku To cut or not to cut a tiež Toto je moje telo....

Kategória 1: Náboženské tradície

"Obriezka je významný náboženský rituál."

Judaizmus: Obriezka ako symbol zmluvy medzi Bohom a jeho vyvoleným národom zakotvený v Tóre (pre kresťanov Ježišom anulovaný/reformovaný (?) Starý zákon).
Protiargument 1: Komunikácia Boha s niekým je prinajmenšom diskutabilný akt. Vnucovanie nariadení ktoré niekto údajne dostal od Boha druhým je jednoznačne zvrátený akt.
Protiargument 2: Myšlienka rasy, kmeňa či národa vyvoleného medzi ostatnými je rovnako nemiestna. Tvrdili to nepochybne všetky náboženstvá, no najvýraznejšie v moderných dejinách vyniká Judaizmus a Nacizmus.
Protiargument 3: "Encyclopedia Judaica" potvrdzuje že: "Každé dieťa, ktoré sa narodilo židovskej matke je židom, obrezané, alebo nie."

Islam: Obriezka nie je zakotvená v Quráne, no k jej praxi vyzýva Mohammed, pretože to bolo zvykom v jeho dobe. Je súčasťou Hadithu - teda moslimskej tradície.
Protiargument 1: Stavanie náboženstva nie na podstate a obsahu, ale starovekej forme je nezmyslom, v konečnom dôsledku by sme všetci museli žiť ako ľudia pred jede a pol tisícročím. Je to jeden z príznakov infantilnej panovačnosti Islamu.
Protiargument 2: Moslimovia zvyk prevzali od židov, nakoľko uznávajú Abraháma ako proroka.

Protiargument : Obriezka mala význam v staroveku ako hygienická prevencia zápalov citlivých pohlavných orgánov. Dôvody - život v púšti, nedostatok vody, v porovnaní s dneškom úbohá hygiena.

Protiargument : Kresťanstvo, mnohé ďalekovýchodné náboženstvá, pôvodné americké kultúry a niektoré spoločenstvá pacifiku nikdy obriezku (ani z náboženských dôvodov) nepraktizovali. Nepovažujú ju za náboženský imperatív.

Protiargument : Človek je stvorený Bohom/Prírodou/... ako dokonalé stvorenie (obraz boží), nie je nutné toto stvorenie opravovať. Úplne inou kategóriou je zdobenie - ktoré je založené na individuálnej fantázii a dobrovoľnosti.

Protiargument : Viera je osobná záležitosť, fyzický úkon môže symbolicky napomôcť pochopeniu nejakého konkrétneho mystéria - v osobnom dosahu (na seba sama). Niečo čo je živé a bude sa meniť (viera by mala byť živá) nie je potreba deklarovať ako celok. V každom prípade to človek môže urobičť slobodne a dobrovoľne - ako dospelý, zrelý človak. Rodičia nemajú právo vnucovať vieru deťom, ani ju fyzickým týraním vyrezať do jeho tela.

Kategória 2: Rituály prechodu

"Obriezka - a súvisejúca bolesť - je rituálom prechodu do dospelosti - robí z chlapca muža."

Pacifické, arabské a africké kmene: Obriezka, prípadne vážnejšie modifikácie genitálií ako bolestivý rituál sú tu symbolom prechodu z detstva do dospelosti, estetická norma, či prejav solidarity s utrpením ženského pohlavia.
Protiargument 1: Spôsobovať utrpenie druhým ľuďom - hoci sú to vlastné deti, či súkmeňovci je par definition zlo. Legálne spôsobenie utrpenia človeku v ňom vytvorí precedens, že smie ubližovať oprávnene druhým ľuďom.
Protiargument 2: Stavať svoju mužnosť na vonkajších znakoch a prejavoch je nanajvýš povrchné. Avšak pre mužské pohlavie istým spôsobom špecifické, dôkaz toho, že vlastne nikdy nedospeje, ale zostane predvádzajúcim sa panovačným dieťaťom.
Protiargument 3: napriek spoločenskej povere, vydržať bolesť bez známky slabosti, stoicizmus, tvrdosť, hrubosť, arogancia nie sú symboly mužnosti. Sú to prejavy hrubých, natvrdlých a arogantných - teda neľudských - mužov. Odolnosť je potrebná v istých situáciách, nie však za každých okolností. Nie je dôvod aby muž nebol citlivý, láskavý a ochotný.

Kategória 3: Amerika - "proti masturbácii" či zo zvyku

"V modernej Amerike je väčšina mužov obrezaných."

Amerika: Obriezka zavedená puritánmi na prelome 19. a 20. storočia odstraňuje maximum (voľnej) kože z penisu chlapca - bola zavedená výlučne za účelom zabránenia masturbácii.
Protiargument 1: Mastrubácia bola považovaná za príčinu paralýzy, srdcovej príhody, ľahostajnosti, zlej pamäti, šialenstva a samovraždy - ako i TBC či slepoty. Podobne obludným spôsobom bolo zamedzované ženskej mastrubácii a potešeniu pri sexe. Je to kresťanská choroba považovať všetko sexuálne príjemné a nie-prokreatívne myslené za skazené. Tento názor je dnes prekonaný.

Amerika: Obriezka získava druhý dych spolu s fóbiou z mikróbov, ktoré sú považované za príčinu všetkých chorôb. Pod predkožkou sa skrýva "nečistota" a preto je nutné ju odrezať.
Protiargument 1: Názor že útok bacilov a vírov je príčinou chorôb je dnes prekonaný. Mikróby sú prítomné vždy a všade, príčinou chorôb je rôzne podmienené zlyhanie imunity.
Protiargument 2: Mikróbová hystéria zapríčinila aj nadmerné používanie ATB, chemikálií, kultúru sterility (panický strach chytať sa všetkého nevydenzifikovaného) - z ktorých každé jedno poškodilo prirodzenú imunitu ľudí.
Protiargument 3: Nie je dôvod predkožku odrezať, stačí naučiť dieťa (mladého človeka) pravidelne (a nie prehnane) svoje prirodzenie umývať.

Kategória 4: Príslušnosť k svorke - uniformita

"Mladý človek chce vyzerať ako jeho rovesníci - obrezaný. Inak sa bude hanbiť a bude terčom šikany."

Amerika: Najviac sa rozšírila v 80. rokoch 20. storočia, keď rodičia dávali svoje dieťa pod nôž zo zvyku - nie kvoli hygiene, ale kvoli tomu aby vyzeralo rovnako ako rovesníci.
Kórea: Počas Kórejskej vojny odpozorovali domáci vojaci od amerických partnerov, že dole vyzerajú inak. Následkom proamerickej nekritickej vlny je dnes 90 percent juhokórejských mužov obrezaných. Dôvod - pretože je to cool, pretože takí sú všetci.
Protiargument 1: Mladí ľudia najviac podliehajú tlakom módy - ktorá často nemá praktické odôvodnenie. Chcú vyzerať ako ich rovesníci. Ak tak nevyzerajú hanbia sa, rovesníci sa im vysmievajú, ponižujú ich a šikanujú. Mnohí pod takýmto lakom podstúpia obriezku.
Protiargument 2: Spoločnosť vychováva z mladých ľudí individualistov, ktorí ale nie sú schopní prijať svoju jedinečnosť, rešpektovať seba i druhých takí akí sú, rešpektovať odlišnosti a všeobecnú rôznorodosť.
Protiargument 3: Takisto by sme mladých mali od útleho veku učiť, že to čo robia všetci, alebo väčšina nie je vždy správne, to čo vraví väčšina nie je vždy pravda. Davová hystéria je nakoniec dlhodobým celospoločenským problémom.
Protiargument 4: Šikane sa jednotlivec nemá podvoliť, ale celá spoločnoť by ju mala potláčať. Postihovať treba šikanujúcich, Tí majú problém, nie šikanovaného. Je nezmyslom, že ten sa vo všetkom prispôsobí okoliu a potlačí svoju vlastnú vôľu, aby šikane predchádzal.

Kategória 5: Rodičovské právo nad dieťaťom

"Rodič má právo rozhodovať o svojom dieťati. Obriezka je preň dobrá, užitočná a zdravá."

Amerika: Podiel obrezaných mužov stúpal počas vojen (ako vynútený hygienický akt pre sťažené bojové podmienky), po vojne otcovia žiadali, aby ich synovia vyzerali ako oni.
Protiargument 1: Deti nemajú byť kópiami svojich rodičov. Mali by sa snažiť zopakovať po rodičoch to dobré a to zlé urobiť lepšie. Na to potrebujú slobodu - ktorej je obriezka symbolickým telesným poprením.
Protiargument 2: Otcovia nepochybne cítia závisť - aj mne zobrali predkožku, ani ty ju nebudeš mať. Čo je veľmi primitívne správanie.

Rodičia: "Ja si môžejm so svojim dieťaťom robiť čo chcem." "Ja viem čo je pre moje dieťa najlepšie."
Protiargument 1: Dieťa nie je majetkom svojich rodičov. Podľa medicíny, rodičia majú právo na slobodnú voľbu v spôsobe nakladani s dieťaťom, ktorá všam musí mať svoje hranice stanovené spoločnosťou - tak aby okrem práv rodičov boli zachované aj práve dieťaťa a budúceho svojprávneho človeka.
Protiargument 2: Dieťa vyrastie v slobodného človeka, ktorý má právo začať s čístým štítom - a nedotknutým telom. Právo na svoje telo, na voľbu vzhľadu i jeho zmien, právo na detstvo bez bolesti - patrí medzi základné ľudské práva. V súvislosti s obriezkou hovoríme o zachovávaní "genitálnej integrity dieťaťa".
Protiargument 3: Ak povoľujeme obriezku pod pláštikom "práv rodičov" - rodičia smú dať svoje dieťa potetovať, poprepichovať, niečo mu amputovať - bez medicínskych dôvodov - napriek tomu, že budúci dospelý človek s týmito modifikáciami nebude súhlasiť.
Protiargument 4: Dieťa je nesvojprávne, ale ako dospelý človek bude mať právo na svoje vlastné estetické cítenie a jeho vyjadrenie vo vzťahu ku svojmu telu. Podobne bude mať právo na slobodnú voľbu náboženstva.

Protiargument : Podľa základných zákonov pozitívnej mágie je definícia "dobrého" nasledovná: Zo slobodnej vôle pre blaho všetkých. To čo je urobené v prospech mňa ale zároveň v neprospech druhého (na úkor druhého) nie je dobré. To čo je urobené druhému nasilu (hoci ten kto to robí to pokladá za dobré) nie je dobré. Tieto zákony však kresťanstvo zotrelo a začalo svoje dobro druhým vnucovať.

Podpora obriezky: Obriezka je zdraviu prospešný akt s nízkou mierou neúspešnosti, ktorý nemá vplyv na sexuálny styk.
Protiargument 1: Prospešnosť zdraviu nebola dokázaná. Z tohto pohľadu je to zbytočný zákrok estetickej chirurgie - bez ohľadu na estetické cítenie budúceho človeka.
Protiargument 2: Medzi závažnejšie medicínske komplikácie patria rôzne fistule, zakrivenia, cysty, lymfedémy, vredovatenie žaluďa, nekróza všetkých častí penisu, hypospádie, epispádie, impotencia. Bežnou komplikáciou je bolestivá erekcia z dôvodu tesnosti mála zostávajúcej kože, prípadne kvoli napínaniu uzdičky (frenula), ktoré je preto pri americkom type obriezky často odstraňované tiež. Jedná sa o jednu z najdráždivejších častí penisu vôbec. Menej častým prípadom je smrť novorodenca.
Protiargument 3: I na definícii neúspešnosti záleží. Smrť dieťaťa, vážne poškodenia penisu, kozmetické chyby na penise, jazva po obriezke, znížená citlivosť genitálií, nepohodlie pri mastrubácii? Pre niekoho môžu byť tieto dôsledky vítané, pre niekoho nie. Neúspešnosť sa tak môže merať od 0.5 po 50 percent.
Protiargument 4: Záleží aj na definícii vplyvu na sexuálny život. V kresťanskom poňatí je pohlavný styk určený na oplodnenie a počatie. V modernom poňatí je príjemnou aktivitou, ľúbostným aktom s mnohorakými pozitívnymi dôsledkami - bez nutnosti splodiť dieťa.

Protiargument : Jedným z prvých zážitkov nášho dieťaťa na svete bude ukrutná bolesť, spôsobená druhými ľuďmi, proti ktorej je bezbranné. Tento zážitok si ponesie celý život ako traumu, podvedomú nedôveru a zároveň oprávnenie na ubližovanie druhým.

Kategória 6: Prevencia pred chorobami

"Obriezka predchádza rôznym sexuálnym problémom."

Podpora obriezky: Obriezka je spôsob prevencie, alebo riešenia fimózy (zúženej predkožky) prípadne ejaculatio precox (predčasnej ejakulácie).
Protiargument 1: Fimózu je možné riešiť inými metódami, prípadne vykonať čiastočném narezanie prdkožky, alebo len čiastkovú obriezku. Nie je nutné odrezať všetku predkožku.
Protiargument 2: Podobne i pre predčasnú ejakuláciu existujú rôzne iné mechanické riešenia, krémy na znecitlivenie prípadne psychologický seba-tréning.

Kategória 7: Ochrana pred AIDS

"Obriezka chráni človeka pred nákazou HIV."

Afrika: Výskumy naznačujú, že riziko prenosu HIV pri vaginálnom styku zo ženy na muža cez obrezaný penis je o 50 percent nižšie než na obrezaný penis.
Protiargument 1: Tento záhadný objav prichádza v dobe, keď popularita obriezky upadá. Predstavuje možnosť výhodného biznisu pre doktorov vykonávajúcich obriezku alebo školenia v afrických štátoch postihnutých epidémiou.
Protiargument 2: Afrika je kontinent s nízkou úrovňou gramotnosti, informovanosti, otvorenosti v diskusii o sexualite a individuálnych slobôd. To potvrdzuje nariaďovanie obriezky vládnucimi etnickými skupinami (ktoré obrezávajú z rituálnych dôvodov) ostatným kmeňom, ktoré tradične neobrezávali.
Protiargument 3: Výskumy sú vykonávané s dopredu žiadúcim výsledkom ("obriezka je dobrá"), čo vedie na nevedecké spracovanie výsledkov. Výskumy sú manipulované, skupiny nie sú testované za rovnakých podmienok (obrezaní abstinujú).
Protiargument 4: Výsledky sú v oblasti šumu - ak z 1000 ľudí 5 obrezaných a 10 neobrezaných sa nakazí HIV - nie je to relevantný výsledok.

Podpora obriezky: Obriezka spôsobuje zhrubnutie kože (keratinizáciu), ktorá potom neprepustí vírus HIV do tela muža. Odstránením predkožky sa zničia receptory, na ktorých sa HIV zachytáva.
Protiargument 1: Tento spôsob fungovania je nepotvrdeným dohadom.
Protiargument 2: Nedá sa rozšíriť na análny či iný kontakt (gay sex).

Afrika: Populárna predstava je, že obrezaný muži sú chránení pred HIV a nemusia sa zaoberať druhotnými metódami ochrany - používaním prezervatívov a testovaním sa.
Protiargument 1: Ak by bol výskum seriózny a pravdivý, obriezka znižuje riziko nákazy HIV, neeliminuje ho. Obrezaný muž sa stále môže nakaziť. Nepoužívať ochranu a spoliehať sa na 50 percentnú úspešnosť obriezky je ako hrať ruskú ruletu.
Protiargument 2: Prezervatív je stále jediná ochrana pred HIV. Ak ho používa, je jedno či je potom muž obrezaný alebo nie.
Protiargument 3: Na kampani za obriezku sa podieľa i cirkev, ktorá dlhodobo odmieta používanie kondómov a tak sa podieľa na rozširovaní HIV. Dôvodom je odpor k sexu, ktorý neslúži za účšlom rozmnožovania. Doporučovaná sexuálna striedmosť je v ľudskom i živočíšnom pohľade nezmysel.

Protiargument: UNAIDS deklaruje že obriezka je dobrovoľný akt, pre ktorý sa musí človek rozhodnúť slobodne (dobrovoľne) po tom, čo sú mu poskytnuté všetky potrebné informácie o výhodách a nevýhodách tohto zákroku.

Kategória 8: Záležitosť módy alebo "nadradená" kultúra

"Predkožka je zbytočný kus prevísajúcej kože, moderný muž by si ju mal upraviť tak ako nechty či vlasy."

Móda: Predkožka je škaredý a nepotrebný kus kože, ktorý je lepšie a krajšie odstrániť. Je to prežitok evolúcie.
Protiargument 1: Argument o estetike je módnym diktátom. Krása je individuálny pojem. Komu sa predkožka nepáči, môže si ju dať odstrániť dobrovoľne v dospelosti - nesmie ju nasilu vnucovať ostatným, prípadne svojim deťom.
Protiargument 2: Z evolučného pohľadu vznikla predkožka v prostredí neohrozenom nákazou HIV.
Protiargument 3: Predkožka je potrebný orgán - chráni citlivý žaluď pred mechanickým poškodením, zachováva ho senzitívny pre nežný pohlavný styk, vytvára primerane vlhké prostredie, podporuje imunitu (výskumy hlásia antimikrobiotickú funkciu).
Protiargument 4: Predkožka nie sú vlasy, alebo nehty - nedorastá - naviac je v nej množstvo ciev, žíl, nervov a 20000 sexuálnych zakončení - je sama o sebe sexuálnym orgánom - najcitlivejším orgánom muža - muž cez ňu vníma intenzívnu rozkoš.

Móda: Moderný muž by mal byť upravený - oholený, depilovaný, umytý mydlom, navoňavkovaný, vyzbrojený antiperspirantom, obrezaný, slušne oblečený.
Protiargument 1: Slušnosť, bonton a etiketa sú umelé výmysly. Korporátna vízia muža znásilňuje. Jej výsledok je človek neprirodzený, umelý. Potenie je tak prirodzený a funkčný jav, ako predkožka či chlpy a brada prirodzená a funkčná ochrana tela. Je nezmyslom prispôsobovať človeka umelo vymyslenej norme.
Protiargument 2: Všetky tieto nároky na človeka, pokiaľ im vyhovvie, sú symbolom podriadenosti sa systému - tak ako je kravata symbolom zaviazanosti muža svojmu zamestnaniu, manželstvu a splácaniu hypotéky - teda zdrvujúco neslobodného života.

Kategória 9: Mužská nerovnoprávnosť

"Muži musia byť obrezaní, obriezka u žien je zločinom."

Argument: Ženská obriezka je barbarský rituál, ktorý treba zastaviť. Mužská obriezka je tradičný rituál s náboženským opodstatnením, ktorý treba rešpektovať.
Protiargument 1: Ak sú muži a ženy rôzni ale rovní vo svojich právach - prečo nie je obriezka barbarským aktom v prípade mužov? Prečo v prípade ubližovania ženám nehovoríme o náboženskom rituále, ktorý je treba rešpektovať?

Argument: Muž musí vydržať trochu bolesti.
Protiargument 1: Muž aj žena cítia bolesť rovnako. Obriezka je pre oboch nepríjemným zážitkom. Nie je opodstatnenie, aby sme z muža robili bezcitný bojový stroj, ktorý nič necíti. Aj keby sa na to hral - nebola by to pravda.

Kategória 10: Vec vkusu a preferencie

"Sex s obrezaným penisom je lepší, obrezaný penis je krajší."

Argument : Obrezaný, keratinizovaný penis je menej citlivý, preto muž vydrží súložiť dlhšie.
Protiargument 1: Dlhšie je púhy kvantitatívny parameter, ktorý nič nehovorí o kvalite sexuálneho styku.
Protiargument 2: Partneri ktorí vyskúšali oba typy penisov sa vyjadrujú, že obrezaní muži sú menej citliví a teda pri súloži viac "búšia".
Protiargument 3: Ľudia ktorí nezažili nič iné si môžu myslieť, že agresívne prirážanie bez fantázie (s neobrezaným penisom) je jediné čo môžu v sexe zažiť.
Protiargument 4: Ak je pre človek dôležitejšie dlhšie a ak je pre partnera obrezaný penis vo všetkých ohľadoch lepší - môže sa pre obriezku rozhodnúť dobrovoľne v dospelosti. Nie je dôvod ju vykonávať v detstve.

Argument : Obrezaný penis je krajší, obnažený žaluď erotický - takíto muži sú žiadúci.
Protiargument 1: Túžba byť obrezaný je čiastočne dôsledkom zvedavosti a závisti - vyskúšať si niečo iné, nové, mať niečo čo majú druhí.
Protiargument 2: Pre niekoho môže byť obrezaný penis čosi zjazvené, znetvorené, poškodené - prípadne neprirodzené (umelé) - a teda odpudivé.
Protiargument 3: To čo je pre nás krásne je podmienené zvykom. Ten kto celý život bude vídať len obrezané penisy považuje tieto za pekné. Mnoho ľudí má problém prijímať nové a nevidené veci - sú tajomné, teda potenciálne nebezpečné a preto sa ich boja.
Protiargument 4: Obriezka je modifikácia tela, tak ako tetovanie alebo piercing či iné B.M. techniky - trvalá a nezvratná. Môže byť svojským fetišom a hobby - ak je dobrovoľná.
Protiargument 5: Je nežiadúce, aby si žena, alebo partner vynucoval tak závažnú premenu tela od muža - pod nátlakom a hrozbami rozchodu. Môže ho požiadať, vyjadriť ako je to preň dôležité - no ten druhý sa musí slobodne rozhodnúť.
Protiargument 6: Ak je pre vlastníka penisu a jeho partnera obriezka esteticky príťažlivá, môže sa pre ňu v dospelosti slobodne rozhodnúť. Zákrok je bezbolestný a penis sa hojí rýchlo.

Argument : Obrezaný penis je čistý
Protiargument : Mnohí náboženskí fundamentalisti si mýlia B.M. a hygienu. Aj ruky sa môžu zašpiniť - ale nedáme si ich preto amputovať. Umyjeme si ich. Čisté genitálie sú umyté genitálie, nie znetvorené. Tieto názory prevládajú vo všetkých troch monoteistických abrahamických náboženstvách - sex, sexuálne orgány, tekutiny, výlučky, menštruácia, ejakulácia, alebo masturbácia - sú čosi nečisté.

Kategória 11: Spoločenský diktát - masová hystéria

"Obriezka je dobrá zdravá a pekná a každý by ju mal mať povinne spravenú už v detstve."

Argument : Ak muža obrežeme v detstve, ak sa mu to nepáči, môže sa v dospelosti rozhodnúť pre obnovu predkožky
Protiargument 1: Faktom je, že obriezka je nezvratný chirurgický zákrok. Zahodenú predkožku nemožno prišiť naspäť. Vyťahovaním zostávajúcej kože možno vytvoriť po rokoch (!) úporného snaženia dojem predkožky - no tá nie je plnohonotná. Je to len vyťahaná koža. Obriezka pritom trá len pár minút a hojí sa pár dní.

Argument : Intaktivisti (odporcovia obriezky) sú fanatici
Protiargument 1: Zlodej kričí "chyťťe zlodeja". Tým skutočným zlodejom sú zlodeji predkožky, ktorým nestačí, že tento akt slobodne podstúpia sami, ale vnucujú ho agresívnou politikou a dikciou celému svetu.
Protiargument 2: Obriezka je i predmetom veľmi zvláštneho násilného fetišu - keď sa mnohí ukájajú historkami (i skutočnými scénami) kde sú deti, mladí či starí muži povinne/násilne/vynútené pripravení o predkožku.
Protiargument 3: Podporovatelia obriezky sú charakteristickí zamlčovaním faktov a agresívnym prístupom, zlostným tónom svojich prejavov. Vnucujú druhým ľuďom uniformitu (všetci budú ako ja). To je spôsob, ako zahmľujú vlastnú neistotu si svojou pravdou - tým že jej donútia veriť ostatných. Čím je nás viac tým sme neomylnejší.

Argument: "Byť obrezaný ma nikdy neobťažovalo, nebolo to pre mňa problémom."
Protiargument 1: Ak to vravia ľudia ktorí boli obrezaní od detstva, nie je to relevantné, pretože nikdy nič iné nezažili a nevedia posúdiť výhody a nevýhody.
Protiargument 2: Ak to vravia ľudia ktorí boli obrezaní v dospelosti, je to ich osobná preferencia.

Argument: "Nikto ma nikdy v Európe neponižoval za to že som obrezaný."
Protiargument 1: To je príznakom tolerantného prostredia medzi neobrezaními, príznakom dospelosti a rešpktu k rôznosti. V Amerike (tam kde je obrezanosť normou) sú neobrezaní bežne predmetom primitívneho výsmechu, ponižovania a šikaný.

Argument : Obriezka je náboženský akt. Vieru človeka treba rešpektovať. Zakazovať obriezku detí je potláčaním náboženskej slobody.
Protiargument 1: Náboženská sloboda nemôže byť definovaná inak ako právo človeka voči sebe a svojmu svedomiu. Ak to pokladá za vec nevyhnutnú pre svoju vieru, môže sa človek rozhodnúť dať sám seba obrezať. Náboženská sloboda nie je niečo čo uplatňujú jedni ľudia voči druhým, alebo rodičia voči deťom, ktoré sa nemôžu brániť. Deti majú náboženskú slobodu takisto.

Protiargument : Diskusia o obriezke je vlastne zbytočná. Deti obrezávať nemožno - majú svoje práva, svoju slobodu, svoje telo budú meniť podľa vlastných noriem v dospelosti. Dospelí sa môžu pre svoju obriezku slobodne rozhodnúť z ľubovoľného dôvodu.

Protiargument : Najlepšou cestou ako posúdiť výhody a nevýhody obriezky je dať sa sám obrezať (a zažiť oboje), sledovať názory pre-aj-proti vo vyvážených diskusiách, alebo vyskúšať partnerov obrezaných aj neobrezaných.

*

Ak ťa zaujíma poznať súvislosti a dozvedieť sa o tejto téme viac, prečítaj si úplnú verziu článku To cut or not to cut,
alebo súvisejúci všeobecný článok o (ne)dokonalosti ľudského tela.