Homosexuáli, buzeranti, teplí, gayovia a lesby

Dvanásť najčastejších tvrdení, označení, obvinení, predsudkov a povier vo vzťahu ku queer ľuďom.

Všetkým, ktorí sa boja inakosti.
Všetkým, ktorí chcú byť a myslia si, že sú "normálni".
Všetkým, ktorí žijú "tak ako ostatní".
Všetkým, ktorí nevedia, že sú určite nejakým spôsobom odlišní, zvláštni, či výnimoční.

Toto je skrátená argumentácia k článku Teplý tucet.

Základné vzdelanie

Otvorenosť: Schopnosť vidieť veci z rôznych pohľadov, revidovať svoje staré názory a presvedčenia, prípadne ich opustiť a prijať nové myšlienky, nové názory – zoči-voči novým postojom a argumentácii. Znamená nelipnúť na dogmách prichádzajúcich zvonku i tých, ktoré sú zakorenené v našom myslení.

Ignorancia:"Je mi jedno čo robíš, ja sa nepozerám." Tento spôsob nakladania (aj) s odlišnosťou sexuálnej orientácie volia ľudia najčastejšie – a mýlia si ho s toleranciou. Prvý krát vystavení novému, nepoznanému – ktoré nemožno už len pohodlne odsúdiť, v dobe hnutí proti xenofóbii a neznášanlivosti akéhokoľvek druhu. „Je mi jedno čo robíš vo svojej spálni.“ – takto nechávajú priestor jedni druhým na ich „súkromnú perverznosť“ a v opačnom smere zasa na ich „súkromnú homofóbiu“.

Tolerancia: "Myslím si že to čo robíš je zlé, ale nechám ťa to robiť." Ochota nechať okolo seba existovať iné názory, a ľudí nesúcich tieto názory, ľudí s iným spôsobom života – vonkajším i vnútorným – a ľudí s inými hodnotami či už sú tieto názory, spôsoby a hodnoty odlišné, alebo úplne v rozpore s mojimi presvedčeniami. Formálne sa zhoduje so svetonázorom: „Ži a nechaj žiť“. Vo svojej podstate vyjadruje postoj: „Myslím si, že to, čo robíš je nesprávne, ale nakoľko sa to týka len tvojho života, nevadí mi, že si a že to robíš.“ Zvláštny pokrytecký pojem, len iné slovo pre ignoranciu - alebo medzistupeň mentálenho vývoja?

Akceptácia:"Myslím si že to čo robíš je iné a môže ma to obohatiť." Zakladá si na rovnakom východisku ako tolerancia – ochote nechať existovať vedľa seba inakosť, ale jej duch je iný: „Si tu, si iný – nevadí mi to a som rád, že si iný, že sa nebojíš prezentovať svoju inakosť a že ja sa môžem s tvojou inakosťou pozitívne konfrontovať, možno sa od teba môžem i čosi naučiť.“ Jednoducho – akceptovať znamená pripustiť i dobré stránky a pozitívny prínos pre vlastný život.

Kategória 1. : Prečo si sa rozhodol byť gay?

Nikto na svete nevidí do mysle druhého. Nikto nevie na čo si ten druhý myslí, alebo cíti. Môžeme to len tušiť. Nikto teda nemôže tvrdiť ako kedy kde a prečo sa druhý človek o ničom rozhodol.
Prečo by som sa rozhodol komplikovať si život a byť teplý v netolerantnej spoločnosti? Som teplý, s dôrazom na slovo SOM. Jediné moje rozhodnutie je zverejniť tento fakt, alebo nechať si ho pre seba.

Kategória 2. : Homosexualita je hriech.

Hriech vyžaduje slobodné rozhodnutie. Keďže homosexualita je človeku daná, nemôže byť hriechom. Boh nemôže trestať človeka za to, čím ho spravil.
Všetky argumenty cirkvi proti niečomu padajú na fakte, že ich učenie - svätá kniha - je počas dlhej histórie upravovanou zbierkou listov a výpovedí rôznych ľudí o živote Ježiša Krista, ktorý bol možno živým človekom - ktorý tvrdil, že je boží syn. Tak ako tisíce kníh a tisíce iných prorokov.
Biblia neučí proti homosexuálom - to všetko nájdeme len v starom zákone, ktorý JK reformoval. Zákony knihy Leviticus ponímajú nespočet krutých a absurdných nariadení, ktoré si ani najodvážnejší katechet nedovolí vytiahnúť na svetlo božie.

Kategória 3. : Homosexualita je choroba. Homosexualita je úchylka.

Nikto z homosexuálov sa necíti byť chorý. Fakt homosexuality človeka nijako neobmedzuje v živote.
Homosexualita sa nedá liečiť - žiaden homosexuál ešte vyliečený nebol. Takzvané "výsledky" sú len príkladmi ľudí, u ktorých je umelo vyvolaná podvedomá nevoľnosť pri pohľade na rovnaké pohlavie (a teda je im nadiktovaná averzia). Vyliečení vlastne iba zapreli svoju identitu a z potenciálne vyrovnaných, spokojných a šťastných homosexuálov sa stali ne-sexuálmi bytosťami, troskami.

Kategória 4. : Homosexualita je neprirodzená. Homosexualita je proti prírode.

Prirodzenou vlastnosťou prírody (či ju stvoril Boh, alebo vznikla evolúciou) je rozmanitosť - diverzita - rôznorodosť.
Homosexualita bola pozorovaná u stoviek druhov zvierat - cicavcov, vtákov, plazov či hmyzu. Dôvodom, prečo je tento fakt neznámy, že veda a vedci v minulosti trpeli morálnymi obmedzeniami svojej spoločnosti, tento fakt vôbec nepredpokladali, nehľadali, alebo jednoducho neboli schopní ho vidieť.
Aj všetky ľudské kultúry - kdekoľvek na svete, v hocakom čase, poznali fyzickú i citovú náklonnosť medzi rovnakým pohlavím. Líšil sa len spôsob, akým sa táto musela skrývať.

Kategória 5. : Homosexualita je genetická porucha

Zatiaľ sa nenašiel žiaden gén homosexuality. Ani v zmysle prirodzeného výberu homosexualita v priebehu tisícročí nezanikla, máme o nej správy od počiatku ľudstva.
Rôznosť je prirodzeným aspektom prírody, neobvyklé prvky stimulujú spoločnosť, aby neuviazla v uniformite, alebo v lokálnom optime. Účelovú funkciu pre život nepoznáme a preto by sme nemali zasahovať do výberu genofondu ľudstva.

Kategória 6. : Homosexualita je spôsobená nedostatkom partnerov opačného pohlavia

Je pravdou, že v jednopohlavných uzavretých spoločnostiach (väzenie, armáda, islám) si ľudia vybíjajú sexuálny pud v rovnakopohlavnom styku. No pri najbližšej príležitosti sa vracajú k partnerom opačného pohlavia.
Homosexualita nie je len výsadou striktných spoločenstiev, je rovnako prítomná v tých slobodných, kde má človek voľný prístup pre zoznamovanie a stýkanie sa s opačným pohlavím (civilná Európa, "západný svet").

Kategória 7. : AIDS je Božím trestom pre homosexuálov

AIDS sa preniesol na ľudí zo zvierat a dnes postihuje rovnako homosexuálov (napr. "zhýralá západná spoločnosť), ako aj heterosexuálov (napr. "afrika"). Ako taký by musel byť božím trestom i za heterosexualitu (inak by boli heterosexuáli imúnni) a zároveň trestom za (?) pre zvieratá.
Homosexuáli môžu byť rizikovou skupinou, ak sa správajú promiskuitne a žijú neviazanejším sexuálnym životom - no toto nie je výlučnou výsadou ich sexuálnej orientácie. Toto ochorenie môže nanajvýš predstavovať symbolický odkaz voči "strate imunity" v rôznych aspektoch života, rôznych komunít i širokých más.

Kategória 8. : Homosexualita je módny výstrelok. Homosexualita prišla zo západu.

Homosexualita nie je na vzostupe, len diskusia o nej čoraz častejšia a otvorenejšia - pretože spoločnosť je otvorenejšia než v minulosti, alebo počas vlády totalitných režimov, ktoré sa usilovali o uniformitu masy, stratu individuality a rodiny produkujúce ďalších loajálnych občanov.

Kategória 9. : Po povolení homosexuality by sme mohli povoliť i pedofíliu, zoofíliu...

Homosexualita predstavuje sexuálnu orientáciu - preferencie pohlavia partnera. Filia odkazuje na zvláštnu sexuálnu záľubu v istom erotizovanom objekte, alebo činnosti. Pedofília alebo zoofília vedú na nedobrovoľný styk s dieťaťom/zvieraťom, ktoré si nemôže vyberať alebo brániť sa. Homosexuáli sú dospelé osoby, ktoré sa stýkajú obojstranne dobrovoľne. Ich vzájomný súkromný pomer ako taký sa nijako nedotýka spoločnosti - ktorá im v ňom nemá oprávnenie brániť.

Kategória 10. : Homosexuáli nemôžu mať deti.

Homosexuáli si môžu adoptovať deti bez rodičov, pričom tak vytvoria "neštandardnú rodinu" podobnú tej ponímajúcej len jedného (ovdoveného/rozvedeného) rodiča, spoluvychovávajúceho brata/sestru rovnakého pohlavia, alebo starých rodičov.
Ak povoľujeme takéto neštandardné rodiny, neobstojí argument, že by dieťaťu chýbal mužský, alebo ženský vzor. A neexistuje dôvod, prečo by homosexuálni rodičia nedokázali dať dieťaťu adekvátnu výchovu, či potrebnú lásku. To, že dieťa bude vystavené posmechu/šikanu rovesníkov je problém spoločnosti, nie homosexuálov. Je to problém týchto detí - a ich heterosexuálnych rodičov.
Nie je zdôvodniteľné, že zväzok milujúcich sa osôb má iba prokreatívnu funkciu - a že teda každá rodina musí mať deti - alebo sa o to musí snažiť.

Kategória 11. : Homosexualita je bezúčelná.

Je nezmyslom hovoriť o účelnosti v spoločenstve, ktoré pozná také hodnoty ako "krása", "pestrosť" alebo "láska" - ktoré nemusia mať prvoplánovú funkciu. Tak ako ju nemá fakt, že na lúke kvitne tisíc kvetov rôznych farieb a vôní - hoci by stačil len jeden druh a jedna farba.
Homosexuáli, ako odlišný, dráždivý element stimulujú spoločnosť - zabraňujú jej zjednotvárneniu - dávajú jej zároveň i jedinečnú skúsenosť, iný pohľad.
Inak orientovaní, trans-, či rodovo nekonformní ľudi premosťujú mužský a ženský svet. Ich odlišná (a neraz ťažšia) životná skúsenosť je podkladom pre tvorivú umeleckú osobnosť, ktorá civilizuje súťaživo-majetnícky svet alfa-samcov.
Teplí, ako prvá obeť väčšiny zvrátených ideológií, vedia veľmi ľahko pre seba i pre spoločnosť odhaliť nezmyselné dogmy.

Kategória 12. : Homosexualita je Božím údelom.

Tvrdiť, že homosexuál má ťažký údel od Boha - zaprieť svoju identitu, potlačiť pýchu a podriadiť sa písmu odobrujúcemu len heterosexuálny styk (a lásku) za účelom rozmnožovania - je príkladom pýchy samej - kresťanskej (moslimskej, židovskej, ...).
Homosexualita môže byť božím údelom - ale aj pre heterosexuálov. Testom pre spoločnosť, či dokáže medzi seba prijať aj niečo odlišné, neobvyklé - ale rovnako stvorené Bohom.
Zároveň tak môže byť poistkou Prírody/Boha proti uniformite - to isté, ako v prípade predošlého argumentu proti "bezúčelnosti homosexuality".

*

Ak ťa zaujíma poznať súvislosti a dozvedieť sa o tejto téme viac, prečítaj si úplnú verziu článku Teplý tucet.