5.0.02

Knihy inšpirujúce a formujúce, knihy rozširujúce rozhľad a ponúkajúce nový pohľad na viac i menej známe témy

Na policiach kníhkupectiev čakajú tony kníh, ktoré nezodpovedajú obsahom svojej komerčnej cene, sú to produkty snažiace sa zaujať obalom či deklarovanou témou a previesť peniaze z účtu zákazníka k vydavateľom a predajcom. V na tomto princípe založenej ekonomike ťažko uvedený trend zvrátiť, preto sa zameriam len na oblasti, v ktorých mám živú skúsenosť. Existuje tu veľa kníh, ktoré so závažnými témami pracujú ľahkovážne, či úplne pomýlene - čo môže byť na škodu čitateľovi, aj ľuďom, s ktorými bude s ovplyvneným vedomím ďalej komunikovať. Preto vyberám výtlačky, ktoré z môjho pohľadu pracujú so svojimi témami zodpovedne, hĺbkovo a úprimne.

Tu uvedené diela ma inšpirovali, rozšírili moje poznanie, ovplyvnili cestu po ktorej sa uberal môj duševný vývoj. Výnimočné sú najmä preto, že napriek ich aktuálnosti a presnosti, sú v záplave "štandardných publikácií" málo známe. Ich filozofie sa môžu zdať byť vo vzájomnom filozofickom konflikte - tento rozpor ponúkam ako pridanú hodnotu, možnosť vidieť veci z viacerých strán a vytvoriť si celkový, nielen jednostranne zaujatý obraz. Veď ako hľadať pravdu tam, kde je len nekritický hromadný súhlas?

Jedinou podmienkou k ich čítaniu je azda odvaha konfrontovať svoj "názor" (ironicky, žijeme v dobe názorov) s niečim novým, ba čo viac - ochota prijať nové, ak jeho argumenty vyvrátia našu predošlú mienku. Paradoxom ľudského myslenia je, že nikdy si nemôžeme byť istí, či sú naše teórie správne - až do chvíle, keď ich niečo nepoloží na lopatky. Dovtedy môžeme len slepo veriť. Pokladám za dobré spraviť súčasťou svojho života vedomé vyhľadávanie takejto pozitívnej konfrontácie, neustrnúť pri prvom názore, ktorý prevezmeme či si sami vytvoríme. Neustále neúnavne testovať všetky svoje teórie a filozofie. To pokladám za súčasť duchovného života, životnej cesty.

I. Duša, duch, duchovno (spiritualita), mágia, viera, náboženstvo

Moderná doba uteká od duchovna, po storočiach zlej skúsenosti s ním - a zároveň ho zúfalo hľadá, pretože jediná alternatíva ktorú našla bezduchý materializmus, neuspokojuje. Nasledujúce knihy odporúčam tak tým, ktorí voči duchovnu (s obrazom organizovaného náboženstva, cirkvi, tmárstva, nevedeckých povier) cítia odpor, aj tým, ktorí sa už naopak duchovna horlivo dožadujú, ale tušia či netušia nebezpečenstvo šarlatánstva, guru kultov a osobných predsudkov.


Oboznámený s prácami týchto ľudí, čitateľ sa môže pustiť do starostlivosti o vlastnú dušu (a snáď i o svojich blízkych, dušu komunity, mesta, krajiny) spolu s hocakou knihou mytológie. Na pochopenie - alebo skôr duševné uchopenie čakajú mnohé ďalšie antické báje, stredoveké povesti, alebo rozprávky na ktorých sme vyrástli.

Spojenie dvoch zdanlivých antipólov - mágie (vedenie vlastného života, naplňovanie vlastných prianí) a načúvanie duši (napĺňanie jej potrieb, poddanie sa archetypálnym príbehom, prijatie životných peripetií) - je nepochybne pre človeka výzva. Cesta, ktorú toto "zváranie nespojiteľného" predstavuje nepochybne človeka premení. Spôsobov akým dva odlišné prístupy zladiť (možno i bez výsledného "tajomného vzorca") je viacero, človek vynaloží veľa energie a popri tom určite nadobudne bohatú duchovnú vedomosť. Stav, do ktorého sa presunie, nie je len rozpoltenosť, ale priznanie dvojakej povahy čohokoľvek vo svete. Duch a duša, animus a anima, meniť svet na svoj obraz alebo prijať udalosti tak ako sa dejú, hrdinstvo alebo pokora, prispôsobiť sa, alebo prispôsobiť si... životné otázky bez jednoduchej odpovede. Pravdivosť života vo chvíli, keď veci dokážeme vidieť z viacerých pohľadov. Stará modlitba vraví: "(Bože) daj mi odvahu zmeniť to čo môžem a silu prijať to čo nemôžem, aj múdrosť rozoznať jedno od druhého."

Dva smery, ktoré som uviedol, by nemali odradiť ani svetsky a materiálne zložených ľudí - ak k nim na prvý krát pristúpia ako k forme (modernej, zmysluplnej) psychológie. Nemenej dôležité je, že predstavujú osobné duchovné hľadanie, ktoré ostro kontrastuje s pasívnym prijatím právd a obmedzení vo forme náboženstva. Mágia ducha i starostlivosť o dušu sú skutočným duchovným životom, na rozdiel od viery, príslušnosti, fanatického zápalu - ktoré môžu mať paradoxne čisto materialistický charakter. Svetové náboženstva je dobré vidieť v celom súbore - vzájomnej podobnosti, ovplyvňovania, aj rozporom, ale hlavne vo fakte, že je ich viac a každé si nárokuje Jedinú Pravdu.


Judaizmus, Kresťanstvo, Islam, Baháizmus - vychádzajúc jedno z druhého - sú si v mnohom podobné, preto je dobré sa oboznámiť (hoci nie nutne bez výhrad prijať) i s náukami Východu. Tie neraz predstavujú nielen iný súbor postáv a príbehov s mravným ponaučením, ale úplne iný typ myslenia, napríklad mimo koncepta "boja dobra a zla". Západ, nespokojný s tmárstvom abrahamického monoteizmu, ani s druhým extrémom materialistického ateizmu, v nich hľadá východisko, nové, ľudskejšie, prirodzenejšie a pravdivejšie duchovno. Každá z týchto kozmológií môže obohatiť človeka (napríklad svojimi príbehmi, ktoré neuchopíme doslovne, ale ako metafory) - dôležité je však mať na pamäti ich mnohosť a paradox, ktorý z nej vyplýva.

II. Rod, pohlavie, sexuálna orientácia, mužnosť, ženskosť,, machizmus, feminizmus

Slovenské povedomie je ešte stále do veľkej miery zahltené poverami nielen vo vzťahu k sexuálnej orientácii, ale i rodovým stereotypom, dvojakej výlučnosti pohlaví a sexualite vôbec. Tu ponúkam knihy, ktoré do hmly predsudkov vnesie trochu vedeckej ostrosti, do umelého sveta náboženských a machistických nezmyslov vnesie trochu prírody a prirodzenosti. Pohlavím, ktoré je v tomto pohľade zväčša pôvodcom a zároveň problémom samým - sú muži.

III. LGBT dejiny

Homosexualita ako hriech. Homosexualita ako zločin. Homosexualita ako choroba. Homosexualita ako slabosť. Homosexualita ako móda. Homosexualita ako fáza. Všetko kultúrne prežitky ovplyvnené abrahamickými náboženstvami a kultúrou, ktoré pestovali - od kultu panenskosti (naproti špinavosti sexu, ktorý je dobrý len na rozmnožovanie) po horlivosť bojovníkov (s posvätenými mečmi a egom machov). Hoci už v časti sveta zastarali, doma sa s nimi lúčime pomaly a akoby neradi.

IV. LGBT spisovatelia a literatúra

Zdalo by sa, že tento žáner tvorí zopár podivných a temných výnimiek, málo známich a nedôležitých autorov. Študenti morení literatúrou, tak ako väčšina dospelých netušia, že mnohé z jej najvýznamnejších osobností tajili či netajili svoju náklonnosť k rovnakému pohlaviu. Snáď by literatúru nenávideli ešte o čosi viac. Kým súčasní autori sa predstavujú niektorou z moderných identít - napríklad ako gay autori - a sexuálna orientácie, postoje k nej a životné súvislosti vo vzťahu k nej často tvoria os ich tvorby, najmä medzi staršími spisovateľmi, ktorí žili v dobách bez týchto kategórií, používame často (hoci moderné) neurčité označenie bisexuálni autori. Niekto azda namietne, že prinajmenšom ich sexualita nie je vo vzťahu k ich majstrovským dielam podstatná. No neraz sa medzi riadkami skrýva inotaj, ktorú dokážu prečítať, alebo skôr precítiť, len ľudia s inou orientáciou a prislúchajúcou skúsenosťou. Orientácia (i jej konflikt s morálkou doby), nenaplniteľné potreby, poloha medzi mužom a ženou, náklonnosť k obojemu, pochopenie pre rôznosť, zvýšená citlivosť, náročnejšie vyjadnávanie medzi svojou podstatou a svetom, vnútorný exil, vyvrheľstvo, či jednoducho povedané ťažší život - sú často trpkosladkým zdrojom inšpirácie, pohnútkou ktorá ich vedie vyjadriť sa písaním, či zdrojom literárneho talentu. To však nijako neospravedlňuje perzekúciu neprirodzenosti, ktorú priniesli dogmy a predsudky, či nespratnosť macho-pohlavia.