English: Copyrights and Credits

Text

All ideas published on this web site are not copyrighted. However, their concrete expression, published here, is copyrighted. All the text is available for non-commercial quotation (if subject of the information, praise or critique), under creative commons license, with the condition of the credits attribution. Notification of the author about the quotation or reference is warmly welcome, but not required. For commercial reuse - the standard copyright laws apply. For further information, please contant the author via email.

Images

All photographs and collages, if not explicitly mentioned, have been taken by the author of the web page "Dúhový most" ("Rainbow Bridge"), or have been created from the images available in public domain. If some content is taken from the images published under Creative Commons license, the name of the author of the original piece is mentioned, as required by the "attribution" property of the license. Most of the CC content comes from Wikipedia (Wikimedia Commons), Flickr, Free Digital Photos, Morgue File. If you accidentaly find a content, that you own, have copyright of, are recognizably depicted on, or have license for, please accept sincere appologies of the author of this website. The publication here was unintentional, as it was found on the internet without any reference to the owner of (the rights to) the image. I cannot verify the original source of everything posted here and so I rely on that the uncredited content was found in public domain. If you disagree with the way of publishing of your property or credited work of art, or the publishing itself - here on this site - please contact me via email and let me know if to remove the content, modify it, or how to credit it properly. Thank you.

Regarding the reuse of the images published on this web site (my own or reused and modified photos), the same Creative Commons licencse terms do apply. You can read and distinguish them on the forementioned link. Usually, basic conditions of reuse are described as: Necessity to publish content (if reused) under the same license, i.e. "share alike" with others, as its original owner did. Mention the name of the original author visibly in the vicinity of the image, including the hypertext link to the place, where it was adopted from. In the same time, provide the possibility of reading these license terms, via link from (near) the image.

All graphics ("Portable Network Graphics" files) published on this web sites have been created by its author. These graphics and my own photographs or their collages are all shared and available for non-commercial use, under Creative Commons license, with the condition of the credits attribution. Notification of the author about the usage is warmly welcome, but not required. For commercial reuse - the standard copyright laws apply. For further information, please contant the author via email.


Slovenčina: Autorské práva a prisúdenie autorstva

Texty

Všetky myšlienky zverejnené na tejto stránke nepodliehajú autorským právam. Avšak ich konkrétne vyjadrenie v podobe tu zverejneného textu, je chránené autorským právom. Text poskytujem pre nekomerčnú citáciu (ako predmet informácie, hodnotenia i kritiky), pod licenciou známou ako Creative Commons, s podmienkou uvedenia autorstva. Oznámenie autorovi o citácii, zmienke, či narážke - je veľmi vítané, aj keď nie povinné. Pre komerčné využitie - vzťahujú sa naň štandardné zákonné autorské práva. Pre ďalšie informácie, kontaktujte prosím autora prostredníctvom emailu.

Obrázky

Všetky fotografie a koláže, ak nie je explicitne uvedené inak, sú zaznamenané, upravené, alebo vytvorené autorom stránok "Dúhový most", alebo boli vytvorené z diel verejne zdieľaných (vo verejnej doméne známej ako Public Domain). Aj niektorý obsah pochádza z obrázkov zverejnených pod licenciou Creative Commons, uvádzam meno autora, tak ako si to žiada podmienka "priradenia" (attribution) v licencii. Väčšina obsahu pod licenciou CC pochádza z Wikipédie (Wikimedia Commons), Flickr, Free Digital Photos, Morgue File. Ak nedopatrením narazíte na obsah, ktorý je vašim vlastníctvom, máte naň autorské právo, ste na ňom rozpoznateľne vyobrazení, alebo naň máte licenciu, prijmite prosíme ospravedlnenie autora týchto stránok. Zverejnenie tu bolo neúmyselné, nakoľko obsah bol nájdený na internete bez odkazu na vlastníka (práv) k obrázku. Nie je možné overiť absolútny pôvod všetkého, čo tu zverejňujem - a verím, že všetok obsah (ak nie je uvedené inak) bol nájdený vo verejnom priestore (Public Domain). Ak nesúhlasite so spôsobom zverejnenia vášho majetku alebo autorskej práce, či so zverejnením vôbec - tu na týchto stránkach - spojte sa so mnou prostredníctvom emailu a upovedomte ma, či je obsah nutné odstrániť, pozmeniť, alebo ako správne zverejniť autorstvo. Ďakujem.

Pre opätovné použitie týchto obrázkov (vlastných, či prevzatých a pozmenených) sa nevyhnutne vzťahujú pravidlá licencie Creative Commons, ktoré si je možné prečítať a navzájom rozlíšiť na uvedenom odkaze. Väčšinou sa medzi základnými podmienkami popisuje: Povinnosť uverejniť obsah (ak je opätovne použitý) pod rovnakou licenciou, teda zdieľať ho s druhými tak ako ho zdieľal aj jeho pôvodný vlastník. Uviesť meno pôvodného autora viditeľným spôsobom pri obrázku, vrátane hypertextového odkazu na miesto odkiaľ bol prevzatý. Zároveň odkazom z (blízkosti) obrázku zabezpečiť možnosť prečítať si tieto licenčné podmienky.

Všetky grafiky (súbory "Portable Network Graphics") zverejnené na týchto stránkach sú dielom ich autora. Tieto grafiky a tiež moje vlastné fotografie či ich koláže ponúkam pre nekomerčné využitie - zdieľajúc ich pod licenciou známou ako Creative Commons, s podmienkou uvedenia autorstva. Oznámenie autorovi o opätovnom použití je veľmi vítané, aj keď nie povinné. Pre komerčné využitie - vzťahujú sa naň štandardné zákonné autorské práva. Pre ďalšie informácie, kontaktujte prosím autora prostredníctvom emailu.